There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
God affärsetik - Midsona.com

God affärsetik

Som vägledning har Midsona utvecklat sin Code of Conduct samt ett flertal policys, efterlevnad av dessa följs årligen upp av koncernledningen. Målet är att detaljgranska och vid behov revidera två till fem policys årligen.

För MIdsona är det viktigt att ha gemensamma värdegrunder i de fem länderna, som en stabil bas för koncernen. Det viktigaste styrdokumentet är koncernens Code of Conduct och alla anställda förväntas känna till dess innehåll. Den ingår som en naturlig del vid introduktionen av nyanställd personal. Den enskilde medarbetaren, styrelsen och alla andra som agerar i Midsonas namn ska agera på ett ansvarsfullt sätt, med integritet, ansvarstagande, lojalitet och respekt för andra människor och för miljön.

Som ytterligare vägledning har Midsona tagit fram ett antal andra policyer, främst inom Finans, HR/Hälsa och IR.

Respekt för mänskliga rättigheter

MIdsona accepterar inte någon form av diskriminering samt respekterar medarbetares fri- och rättigheter. Midsona accepterar inte någon form av tvångs- och banarbete.

Sociala förhållanden och personal

Midsona prioriterar sina medarbetares hälsa och säkerhet och erbjuder en kreativ och utvecklande arbetsmiljö. Läs mer på Arbeta med MIdsona samt om hållbarhetsmålet En hälsosam arbetsmiljö.

Motverkande av korruption

Midsona ska i alla sammanhang uppmuntra och agera i linje med sunda konkurrensprinciper. All kommunikation ska ske i enlighet med gällande lagstiftning och koncernens policyer. Midsonas medarbetare förväntas agera på ett etiskt sätt i sin relation med koncernens intressenter och ingen form av korruption accepteras.

Koncernens visselblåsarpolicy gör det enklare för medarbetare att rapportera olagligt och oetiskt uppförande. Policyn är ett viktigt verktyg för att på ett tidigt stadie uppmärksamma och motverka beteenden som inte är förenliga med MIdsonas värderingar.

En sund och hållbar miljö

Midsona ska arbeta för att reducera sin negativa inverkan på miljön, ta hänsyn till miljö och hälsa vid utvecklingen av produkter och processer samt prioritera miljövänlig teknologi.

Ytterligare om Midsonas hållbarhetsmål Effektiv resursanvändning och Effektiva transporter.

Midsonas Code of Conduct finns - förutom på svenska och engelska - även på danska, finska, norska och tyska.

          UN Global Compact

Rapporter till UN Global Compact