There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Valberedning - Midsona.com

Valberedning

Enligt beslut av årsstämman 2019 ska Midsona ha en valberedning som består av fyra ledamöter. En av dem skall vara styrelsens ordförande och resterande ledamöter ska vara utsedda av de tre största aktieägarna.

Valberedning inför årsstämma 2020

Följande personer har accepterat att ingå i Midsonas valberedning inför årsstämman 2020:

Henrik Munthe (utsedd av Stena Adactum AB och valberedningens ordförande)

Claes Murander (utsedd av Lannebo Fonder)

Anna Sundberg (utsedd av Handelsbanken Fonder AB)

Ola Erici (styrelsens ordförande i Midsona AB och sammankallande i valberedningen)

Kontakt med valberedningen

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedning@midsona.com eller genom post ställd till Valberedningen, Midsona AB (publ), Box 21009, 200 21 Malmö.

Årsstämma för Midsona AB kommer att hållas i Malmö den 5 maj 2020.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall bereda och till årsstämman 2020 lämna förslag till:

-   val av stämmoordförande
-   val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
-   styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
-   val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
-   principer för utseende av valberedning

Principer för hur valberedning utses

Midsona ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

Läs mer

Kontakta valberedningen

 

valberedning@midsona.com

Valberedning
Midsona AB (publ)
Box 21009
200 21 Malmö
Kontakta Midsona