Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsens ledamöter beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen.

Vid årsstämma den 3 maj 2019 beslöts att arvode till Midsonas styrelse för verksamhetsåret 2018/2019 skall utgå med 550 000 till ordföranden, 235 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 50 000 kr till revisionsutskottets ordförande, 30 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet, 30 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i ersättningsutskottet.Styrelsen är utöver dessa ersättningar inte berättigad till annan kompensation än för resor och logi.