There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Revision - Midsona.com

Revision

Vid årsstämman 2019 återutsågs auktoriserade revisionsfirman Deloitte AB för ytterligare en ettårsperiod fram till och med årsstämman 2020. Vid årsstämman 2019 beslutades att ersättning till extern revisor utgår enligt godkänd räkning.

Revisorn granskar bolagets årsredovisning, delårsrapport för tredje kvartalet och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Revisorn deltar i varje revisionsutskottssammanträde och rapporterar löpande till revisionsutskottet. Revisionen avrapporteras till aktieägarna i revisionsberättelsen som utgör en rekommendation till aktieägarna inför deras beslut på årsstämman. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionssed.

Midsonas revisor

Per-Arne Pettersson

Huvudansvarig revisor

Född 1959. Auktoriserad revisor hos Deloitte AB.

Revisor i Midsonakoncernen sedan 2014.