Verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör, tillika koncernchef, utses av styrelsen.

Peter Åsberg är verkställande direktör och sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändiga underlag för styrelsens arbete, föredrar ärenden och förslag till beslut samt håller styelsen informerad om bolagets utveckling. Den verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i koncernledningen.

Instruktion för den verkställande direktören

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig instruktion för den verkställande direktöens arbete som bland annat klargör ansvar för den löpande förvaltningen, arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören samt samarbetet med och information till styrelsen.

Utvärdering av den verkställande direktören

Styrelsen utvärderar fortlöpande den verkställande direktörens arbete och kompetens. En gång per år görs utvärderingen utan dennes närvaro.

Peter Åsberg

VD och koncernchef sedan 2007

Född: 1966. Utbildning: Civilekonom

Styrelseordförande i Svensk Egenvård. Tidigare VD för Cloetta Fazer Sverige samt haft olika befattningar inom Procter & Gamble och Coca-Cola.

Innehav: 389 668 B-aktier och 60 000 teckningsoptioner (2017/2020).