There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ersättningar och incitamentsprogram - Midsona.com

Ersättningar och incitamentsprogram

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning.

Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag samt icke monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås.
 
Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig bonus på maximalt 50 % av grundlönen och övriga i koncernledningen maximalt 30 % av grundlönen.
 
Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner.
 
Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Lön och andra ersättningar till verkställande direktören förbereds av styrelsens ersättningsutskott att presenteras för styrelsens beslut. Löner och andra ersättningar till andra ledande befattningshavare som rapporterar till verkställande direktören beslutas av den verkställande direktören i samråd med ersättningsutskottet.

Incitamentsprogram

extra bolagsstämma den 1 december 2017 beslutades om, från aktieägares företrädesrätt, emission och överlåtelse av högst 630 000 teckningsoptioner till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i Midsona-koncernen fördelade på serierna TO2017/2020, TO2018/2021 och TO2019/2022, till lika delar. Verkställande direktören erbjöds förvärva 60 000 teckningsoptioner, funktionschefer 30 000 teckningsoptioner per person och affärsområdeschefer 15 000 teckningsoptioner per person av serien TO2017/2020. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i Midsona. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna är från den 1 augusti 2020 till den 20 december 2020. Teckningskursen uppgick till 57,40 kr. Överlåtelsen av sammanlagt 187 000 teckningsoptioner till nuvarande ledande befattningshavare skedde på marknadsmässiga villkor i december 2017 baserat på en beräkning enligt den s.k. Black & Scholes-modellen utförd av PWC AB, som är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget. Det verkliga värdet per teckningsoption var vid transaktionstillfället 7,30 kr. De finansiella rapporterna 2017 påverkades med 1 Mkr efter avdrag för optionsprogrammets kostnader.