Midsonas finansiella rapporter publiceras före börsens öppnande, normalt kl 8 CET.

6 februari 2020


Bokslutskommuniké 2019

Kommunikén publiceras kl 8.00 den 6 februari 2020.

Rapporten kan laddas ner på den här sidan.

Årsstämma 2020


Midsonas årsstämma hålls i Malmö den 5 maj 2020 kl 15.00.

28 april 2020


Delårsrapport januari-mars 2020

Den 28 april 2020 publiceras Midsonas delårsrapport för perioden januari-mars 2020. Rapporten kan laddas ner alternativt beställas via e-post info@midsona.com

21 juli 2020


Delårsrapport januari-juni 2020


Tyst period


I samband med rapporttillfällen iakttar Midsona en s k tyst period under en period om 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under denna period besvaras enbart frågor av allmän natur och inga kommentarer lämnas till finansiella resultat.

Policy aktiemarknadsinformation