There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Utdelning - Midsona.com

Utdelning

Utdelning för verksamhetsåret 2018

Midsonas årsstämma 2019 har beslutat om en utdelning för verksamhetsåret 2018 om 1,25 kr/aktie. Utdelningen delas upp på två utbetalningstillfällen med 0,65 kr/aktie (med avstämningsdag den 7 maj 2019) respektive 0,60 kr/aktie (med avstämningsdag den 31 oktober 2019) per tillfälle.

Utdelningspolicy

>30 % av resultat efter skatt

Beslut om utdelning samt utbetalning

Beslut om utdelning fattas av bolagsstämma och för det fall beslut fattas utbetalas den årsvis. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear Sweden.

Rätt till utdelning tillfaller den som på av årsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Utdelning per år


    2013   2014    2015    2016       2017       2018
Utdelning, kr         1        1,10        1,10        1,10   1,25   1,25