Whistleblowing

Midsona driver alltid sin verksamhet med hög affärsetik och vill främja ansvarstagandet hos våra anställda och andra intressenter att slå larm om eventuella oegentligheter och otillbörligt agerande som inte kan rapporteras enligt normala rutiner.

Vår rutin för s k whistleblowing är upprättad som en möjlighet för den som har misstankar om allvarliga överträdelser att kunna rapportera sina iakttagelser och därigenom säkerställa att de tas om hand och hanteras på ett seriöst sätt.

Rutinen uppmuntrar anställda att i första hand kontakta sin närmsta chef, men i vissa situationer är detta inte lämpligt eller den anställde vill vara anonym och då är det viktigt att möjlighet finns att ta kontakt via annan kanal.

Allvarliga överträdelser som skulle kunna ha inverkan på bolaget och som inte kan rapporteras enligt Midsonas normala rutiner kan vara t ex:

  • Korrupt eller bedräglig hantering av bolagets verksamhet
  • Överträdelse av Midsonas Code of Conduct eller koncernpolicies
  • Vanskötsel av Midsonas resurser
  • Beteende som kan leda till seriösa risker mot anställdas eller allmänhetens säkerhet och hälsa eller mot miljön
  • Olagliga aktiviteter
  • Handlingar i avsikt att dölja tidigare överträdelser