There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Företagskultur - Midsona.com

Företagskultur

Hälsa

Midsonas hållbarhetsvision att hjälpa människor till ett hälsosammare liv ska avspeglas även på arbetsplatserna. Våra arbetsplatser ska genomsyras av ett hälso- och friskvårdsarbete som säkerställer ett kontinuerligt engagemang för att förbättra hälsan på arbetsplatsen i hela organisationen. Vi tror på en hälsosam kultur bland våra medarbetare och arbetar brett inom flera områden för att se till så att vi lever som vi lär.

Jämställdhet och mångfald

Midsona har en förhållandevis jämn könsfördelning med 49 procent kvinnor. Företaget jobbar aktivt med dessa frågor, genom att till exempel se till att arbetsförhållandena passar alla anställda, att instruktioner och kriterier vid lönesättning är rättvisa och att lönekartläggning görs. Dessutom jobbar Midsona för att det ska gå att förena arbete med föräldraskap och att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid.

Andelen kvinnor i Midsonas styrelse är 33 procent (43).

medarbetarsamtal

Midsona arbetar med medarbetarsamtal och uppföljningssamtal för samtliga anställda enligt en inarbetad process med identifierade kompetenser som grund. Målet är att alla våra anställda skall känna till Midsonas vision och mission, motiveras av den och vara med och ta ett ansvar för att vi ska lyckas, men även att den anställde känner till sina personliga mål, får feedback och får diskutera sina utvecklingsbehov.

Utbildning

Midsona ska vara ett företag där medarbetarna känner att de har möjlighet att utvecklas. Samtidigt är det viktigt att koncernen vid alla tider har de rätta kompetenserna som behövs för att uppnå Midsonas vision och mål. Midsona kompetensutvecklar oftast genom bland annat föreläsningar, externa utbildningar, seminarier eller utbildningsprogram. 

Corporate responsibility och Midsonas värdegrunder

Midsona deltar i FN:s Global Compact, som lanserades av Kofi Annan vid World Economic Forum 1999. Global Compact bygger på tio huvudpunkter, där målet är långsiktig förbättring av mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöpåverkan samt att förhindra korruption.

Det är viktigt för MIdsona att ha gemensamma värdegrunder i alla länder. Det viktigaste styrdokumentet är koncernens Code of Conduct (Värdegrunder) och alla anställda förväntas känna till dess innehåll.

 


 

 

 

Vision Mission

Vår vision

Ett av de ledande bolagen i Europa inom hälsa och välbefinnande med basen i Norden.

Vår mission

Vi vill hjälpa människor till ett hälsosamare liv.